الشروط و ضوابط

مشاركت كننده عزيز!
ضمن تشكر از توجه و تمايل آن شركت/بانك/سازمان محترم براي حضور در هشتمين “نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه”، توجه جنابعالي را به اين نكته جلب مينمايد كه عدم مطالعه كامل مقررات نمايشگاهها همواره باعث بروز پاره اي مشكلات در امر برپايي نمايشگاه مي شود كه ناشي از عدم آگاهي شركت كنندگان از قوانين و ضوابط موجود در اين خصوص ميباشد. لذا تقاضا مي شود قبل از تاييد و تكميل فرم ثبت نام اين مقررات را بطور كامل و دقيق مطالعه فرمايند . تكميل فرم ثبت نام ، اجراي دقيق كليه مفاد اين مقررات را الزام آور نموده و تاييد اين قوانين كه اولين و مهمترين شرط ورود به سامانه رزرو غرفه مي باشد بدين معني تلقي مي شود كه متقاضي مشاركت در نمايشگاه بدواً مقررات مربوطه را مطالعه نموده و با علم و آگاهي كامل ازقوانين موجود نسبت به انجام مراحل ثبت نام و حضور در نمايشگاه اقدام نموده است. لذا مسئوليت هر گونه اقدام يا ناهماهنگي كه بدليل عدم آگاهي از مقررات نمايشگاه از سوي شركت كنندگان صورت پذيرد بر عهده ايشان بوده و برگزاركننده از عواقب ناشي از آن مبرا مي باشد.
 برنامه زمانبندي
آخرين فرصت ثبتنام (در صورت رزرو غرفه ها تا قبل از اين تاريخ ، برگزار كننده مسئوليتي در قبال عدم وجود غرفه نخواهد داشت )
1393/2/24
آخرين فرصت جهت واريز هزينه اجاره غرفه( هزينه اجاره غرفه مي بايست تا حداكثر 5 روز كاري پس از جانمايي و رزرو آنلاين غرفه پرداخت شود و تاريخ ذكر شده در اين جدول، براي متقاضياني 1393 اقدام به ثبت نام كرده اند) /2/ است كه در صورت وجود غرفه، در تاريخ 25 1393/2/28 1393/2/ آخرين فرصت ارايه نقشههاي اجرايي توسط شركتهايي كه رأساً غرفهسازي مينمايند 29 1393/3/ تحويل محل غرفه به شركتهايي كه رأساً غرفهسازي مينمايند (غرفه بدون تجهيزات) 15 ( اتمام عمليات طراحي و ساخت و ساز جهت غرفههاي بدون تجهيزات (ساعت 22 8 صبح تا 22 ميباشد / ساعت كار ساخت و ساز از ساعت 30 1393/3/17
1393/3/17 تحويل غرفه به شركتهايي كه غرفه آنان با تجهيزات ميباشد (سيستم پانلبندي) ساعت 10 1393/3/17 ( ورود كالا به منظور چيدمان در غرفهها (از ساعت 10 لغايت 16 1393/3/17 ( افتتاح آزمايشي (ساعت 17
مراسم افتتاحيه رسمي (ساعت 10 صبح)
ساعت كار رسمي نمايشگاه از 9 صبح لغايت 16 ميباشد.
1393/3/18
1393/3/21 ( اختتام نمايشگاه (ساعت 17
جمعآوري كالا و تخليه سالن (از ساعت 12 لغايت 22 ). بديهي است زمان قطعي تخليه سالن ها در روز
پاياني نمايشگاه به اطلاع مشاركت كنندگان خواهد رسيد.
1393/3/22
2
قوانين و مقررات ستاد برگزاري
-1 با توجه به اينكه كليه مراحل ثبت نام و رزرو غرفه در اين دوره از نمايشگاه بصورت آنلاين و از طريق همين پايگاه اطلاع رساني صورت
مي پذيرد، كليه مشاركت كنندگان موظف به درج اطلاعات لازم و صحيح به فارسي و انگليسي جهت چاپ در كتاب نمايشگاه و همچنين
درج اطلاعات لازم و آپلود عكس پرسنلي ديجيتال جهت صدور كارتهاي غرفه داران و پاركينگ، با ضوابط اعلام شده و در تاريخ هاي
مقرر مندرج در سايت مي باشند.
-2 به دليل اينكه كارتهاي پاركينگ و شناسايي غرفه داران ميبايست به مهر حراست شركت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي ممهور شود
در قسمت ثبت نام و همچنين در بخش فرمهاي موردنياز در سايت نمايشگاه قرار pdf دانلود و تكميل فرم تعهدنامه غرفه داران كه بصورت
داده شده، الزامي است و ميبايست فرم مذكور پس از تكميل حتماً به مهر مشاركت كننده ممهور و به ستاد اجرايي نمايشگاه ارسال شود.
-3 به منظور رعايت قوانين ارزي و ريالي نمايشگاه، آن دسته از مشاركت كنندگاني كه در بخش ريالي نمايشگاه اقدام به اجاره غرفه
در بخش فرمهاي مورد نياز در سايت نمايشگاه قرار داده شده است را pdf مي نمايند، مي بايست فرم تعهدنامه ارزي – ريالي را كه بصورت
تكميل و مهر و امضا نموده و به همراه فرم تعهد نامه غرفه داران به ستاد اجرايي نمايشگاه تحويل نمايند.
-4 با توجه به اينكه يكي از مسائل بسيار مهم نحوه اخذ تاييديه طرح غرفههاي بدون تجهيز (خودساز) در موعد مقرر مي باشد فرمهاي تاييديه و
تعهدنامه غرف خودساز و شرايط مربوطه در بخش فرمهاي مورد نياز در سايت قرار داده شده، لذا توجه به كليه موارد ذكر شده در آن بسيار
مهم ميباشد.
-5 ستاد اجرايي مجاز به تاييد، تغيير، لغو ثبت نام و جانمايي هر يك از شركت كنندگان كه الويتهاي ذكر شده براي رزرو غرفه را رعايت
نكردهاند، ميباشد.
-6 هيچ يك از شركت كنندگان مجاز به واگذاري غرفه ثبت نام شده يا بخشي از آن به غير نميباشند.
-7 در صورت لزوم و اعلام ستاد اجرايي، مشاركت كنندگان موظف به ارايه مدارك مورد درخواست ستاد اجرايي براي غرفه ثبت نام شده با
نام و مشخصات مندرج در سايت مي باشد و عدم مطابقت مدارك منجر به لغو ثبت نام ميگردد.
در بخش فرمهاي مورد نياز pdf -8 فرمهاي مربوط به درخواست اينترنت، تبليغات محيطي ومحاطي و فرم سفارش پيام بازرگاني بصورت فايل
در صفحه نخست سايت قرار داده شده است. لطفاً ضمن مطالعه دقيق آن در زمان مقرر، بصورت مستقيم با مسئولين ذيربط در شركت
نمايشگاههاي بينالمللي تهران هماهنگي لازم را انجام دهيد. همچنين متقاضيان خط تلفن در غرفه مورد نظر حداكثر يك هفته قبل از برگزاري
نمايشگاه درخواست خود را راساً به امور اداري شركت نمايشگاههاي بين المللي تهران تحويل داده و هماهنگي هاي لازم را انجام مي دهند.
-9 هيچ يك از شركت كنندگان مجاز به واگذاري غرفه ثبت نام شده يا بخشي از آن به غير نميباشند.
-10 هيچ يك از شركت كنندگان مجاز به تغيير نام شركت ثبت نام شده، به نام ساير شركت هاي تابعه خود نمي باشند.
-11 توصيه موكد مي شود به منظور اطلاع از آخرين اخبار و موارد مربوط به نمايشگاه، اطلاعيه هاي ستاد اجرايي نمايشگاه را كه در بخش
منتشر خواهد شد مطالعه فرماييد. www.iranfinex.com اطلاعيههاي سايت اطلاع رساني نمايشگاه به نشاني
3
مقررات عمومي شركت نمايشگاه هاي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران جهت مشاركت در هشتمين “نمايشگاه بينالمللي بورس،
بانك و بيمه”
بخش اول: ثبت نام در نمايشگاه و پرداخت هزينه اجاره بهاي غرفه
بخش دوم: ضوابط مربوط به عرضه و نمايش كالاهاي نمايشگاهي
بخش سوم: ضوابط ونحوه محاسبه هزينه ارزي يا ريالي غرفه ها
بخش چهارم: امور فني و ساخت و ساز غرفه ها
بخش پنجم: ضوابط انصراف از مشاركت و يا كاهش فضاي رزرو شده
بخش ششم: واگذاري و چيدمان غرفهها
بخش هفتم: حفاظت و امنيت غرفهها
بخش هشتم: تخليه و تخريب غرفه ها پس از اختتاميه نمايشگاه
بخش نهم: ضوابط صدور كارت شناسايي و كارت پاركينگ
بخش دهم: نحوه انجام تبليغات محيطي در زمان برپايي نمايشگاه
بخش يازدهم: ساير موارد
بخش اول: ثبت نام در نمايشگاه و پرداخت هزينه اجاره بهاي غرفه
-1 متقاضيان ثبت نام در نمايشگاه مي بايست در تاريخ اعلام شده به سايت نمايشگاه مراجعه نموده و فرم هاي مربوطه را طبق مراحل
اعلام شده در سايت تكميل نمايند.
-2 مقتضي است كل هزينه مشاركت بر اساس فضاي مورد درخواست حداكثر 5 روز كاري پس از رزرو اوليه غرفه به شماره حساب
اعلام شده واريز و رسيد آن از طريق سايت به ستاد برگزاري تحويل گردد.
-3 حق انتخاب مكان غرفه بر اساس اولويت جانمايي ثبت نام مي باشد. بدين معني كه متقاضياني كه سريعتر نسبت به جانمايي اقدام
نموده باشند در خصوص انتخاب مكان غرفه بر سايرين تقدم خواهند داشت.
-4 واريز وجه ثبت نام هيچگونه حقي را براي واريز كننده ايجاد نمي كند و برگزاركننده مي تواند نسبت به لغو ثبت نام و غرفه
رزرو شده مشاركت كننده در هر مرحله اي از ثبت نام اقدام نمايد.
-5 پس از انتخاب غرفه، متقاضي تا پنج روز كاري جهت واريز وجه ثبت نام فرصت دارد . در صورت عدم واريز وجوه در پايان
مهلت مقرر ، برگزار كننده هيچگونه تعهدي جهت حفظ غرفه براي متقاضي نداشته و غرفه مورد نظر بطور اتوماتيك از رزرو
متقاضي خارج شده و نسبت به واگذاري آن به ساير متقاضيان اقدام خواهد شد.
4
-6 براساس ابلاغ سازمان امور مالياتي كشور به تمامي مبالغ قابل پرداخت توسط شركت كنندگان ، 6% ماليات بر ارزش افزوده اضافه
مي شود. همچنين 1% علي الحساب تعديلات سال 1393 به رقم فوق اضافه مي گردد كه در صورت عدم افزايش درصد ماليات
ارزش افزوده در سال 1393 اين مبلغ قابل استرداد مي باشد.
-7 درج مشخصات شركت كنندگان و شرح فعاليت آنها در كتاب رسمي نمايشگاه به دو زبان فارسي و انگليسي توسط برگزار
كننده انجام خواهد شد. اين امر اجباري بوده و شركت كنندگان محترم به منظور گردآوري مجموعه اي پربار و مفيد ملزم به ارايه به
موقع اطلاعات و مشخصات خود به هر دو زبان فارسي و انگليسي بطور كامل در سايت نمايشگاه مي باشند.
-8 اطلاعات تكميل شده توسط شركت كنندگان در فرم كتاب به همان صورت در كتاب نمايشگاه درج مي شود و در صورت
نقص يا عدم صحت آنها مسئوليتي متوجه برگزار كننده نخواهد بود.
-9 درخواست اعمال هرگونه تغييري در مندرجات فرم ثبت نام يا ساير فرم ها، تنها بصورت مكتوب از سوي شركت كننده
امكانپذير خواهد بود.
بخش دوم : ضوابط مربوط به عرضه و نمايش كالاهاي نمايشگاهي
-10 فقط كالاهايي مجاز به ارايه در نمايشگاه مي باشند كه در چارچوب موضوع نمايشگاه تعريف شده و در قالب پروفايل كالايي
در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد.
-11 ارايه گواهي استاندارد براي كالاها و محصولاتي كه از سوي سازمان استاندارد مشمول استاندارد اجباري هستند الزامي است.
-12 فروش مستقيم كالا در محل غرفه و در ايام برپايي نمايشگاه ممنوع مي باشد. غرفه داران محترم تنها مجاز به بازاريابي كالا يا
خدمات خود در محل نمايشگاه و تحويل آنها در محل فروشگاه يا شركت خود مي باشند.
-13 كالا هاي مورد ارايه در نمايشگاه و نيز عرضه اقلام تبليغاتي مانند پوستر، بروشور، كاتالوگ، عكس، فيلم و … مربوط به
كالاهاي خارجي كه در آنها از تصاوير مغاير با شعائر اسلامي استفاده شده است در محل غرفه ممنوع مي باشد.
بخش سوم: ضوابط و نحوه محاسبه هزينه ارزي يا ريالي غرفه ها
-14 در صورتيكه نمايش كالا توسط واحد توليدي صنعتي (داراي پروانه بهره برداري گواهي فعاليت صنعتي و كارت شناسايي
كارگاه معتبر ) صورت گيرد و با مارك يا نام شركت ايراني تبليغ شود كالا ايراني محسوب شده و هزينه ها به صورت ريالي دريافت
مي گردد. ارايه مدارك معتبر در اين خصوص ضروري است.
-15 كليه كالاهاي كه با مشخصات مندرج در بند فوق در مناطق آزاد تجاري توليد و ارايه ميگردد ايراني محسوب شده و هزينه ها
به صورت ريالي دريافت خواهد شد.ليكن در صورتي كه با مارك خارجي تبليغ گردند هزينههاي مربوط به صورت 70 % ريالي و
30 % ارزي محاسبه خواهد شد.
-16 كالاهايي كه با مارك خارجي و بر اساس سرمايه گذاري مشترك شركت هاي خارجي در ايران توليد مي گردد با ارايه مجوز
هاي مربوطه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي و مصوبه هيأت دولت، ريالي محاسبه خواهد شد.
5
-17 عرضه هر گونه كالاي خارجي و يا تبليغ آن بوسيله پوستر، بروشور، كارت ويزيت، فيلم يا عكس و بطور كلي هر گونه تبليغ
براي كالاي خارجي صرف نظر از نحوه ورود آن به كشور و حتي در صورتيكه شركت توليد و عرضه كننده كالا ايراني و داراي
مدارك توليد باشد، خارجي محسوب شده و هزينه غرفه كلاً بصورت ارزي محاسبه مي شود.
-18 درج هرگونه نام، برند يا لوگوي خارجي در داخل بروشور و كاتالوگ كالا يا نمايش آنها در غرفه و همچنين اشاره به اين نكته
كه در توليد بخشي از كالا از مواد اوليه يا قطعات خارجي استفاده شده ، حتي در صورتي كه كالا يا خدمات معرفي شده در غرفه
تمامي ويژگي هاي غرفه ريالي را دارا باشد موجب خواهد شد كه حداقل بخشي از فضاي غرفه ارزي محاسبه گردد. لذا مقتضي
است كاتالوگ ، بروشور و يا ساير اقلام تبليغاتي خود را كه قصد عرضه در نمايشگاه داريد، پيش از تكثير و آماده سازي به ستاد
برگزاري نمايشگاه ارايه و تأييديه لازم را دريافت نماييد.
-19 وجود هر گونه آرم، مارك، برچسب و مشابه آنها بر روي كالا يا دستگاه ها كه نشان دهنده ساخت دستگاه يا قطعاتي از آن در
خارج از كشور باشد، موجب ارزي شدن مبناي محاسبه غرفه خواهد بود. ضمناً چنانچه هيچگونه ماركي بر روي دستگاه يا كالا
وجود نداشته باشد، بايد مدارك مستند مبني بر توليد داخلي بودن كالا يا دستگاه شود در غير اينصورت كالاي مربوطه خارجي
محسوب مي شود.
-20 تبليغ نمايندگي انحصاري و رسمي شركت هاي خارجي به هر صورت مشمول پرداخت هزينه ها به صورت ارزي مي باشد .
ضمناً شركت هايي كه نمايندگي انحصاري يك يا چند شركت خارجي را عهده دار مي باشند بايد گواهي نمايندگي خود را كه به
تأييد شركت خارجي اصلي رسيده است به هنگام ثبت نام به برگزار كننده ارايه دهند، در غير اينصورت و در صورت ارايه همان كالا
توسط شركت هاي ديگر اعتراضي از سوي شركت نماينده پذيرفته نخواهد بود.
-21 كالاهاي توليدي ايراني كه تحت ليسانس كشورهاي خارجي هستند در صورتيكه با نام شركت ايراني ثبت شده در ايران معرفي
و تبليغ شوند ، هزينه هاي مربوطه به صورت ريالي محاسبه و دريافت خواهد شد. ليكن در صورتي كه با نام شركت خارجي معرفي و
تبليغ شوند هزينه غرفه بصورت 30 % ارزي و 70 % ريالي براساس متراژ كل غرفه محاسبه مي گردد.
-22 نمايش قطعات خارجي كالا به طور منفصل بصورت ارزي محاسبه خواهد شد.
-23 متراژ دفتر يا محل پذيرايي غرفه هاي ارزي، بصورت ارزي محاسبه مي شود.
-24 معرفي صرفاً خدمات پس از فروش كالاهاي خارجي توسط نمايندگان مجاز داخلي ( با ارايه پروانه صنفي و معرفي نامه كتبي
از شركت مربوطه ) بر مبناي 30 % ارزي و 70 %ريالي محاسبه خواهد شد. بديهي است نمايش كالا و قطعات منفصل مربوطه و ماشين
آلات در اينگونه غرفه ها ممنوع مي باشد و در صورت نمايش غرفه كلاً ارزي تلقي مي گردد.
-25 در ايام برپايي نمايشگاه تمامي غرفه هاي داخلي از سوي هيأت بازرسي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران به منظور
رعايت ضوابط ارزي و ريالي مورد بازديد قرار خواهد گرفت . در صورتيكه هيأت مذكور، هر گونه موردي را مبني بر انجام تبليغات
خارجي و يا عرضه كالاهاي خارجي در غرف داخلي گزارش نمايد، شركت مربوطه اكيداً موظف به پرداخت ما بهالتفاوت ارزي
غرفه خود بر اساس گزارش هياًت فوق الذكر و انجام تسويه حساب كامل تا قبل از پايان نمايشگاه مي باشد.
6
-26 كليه شركت كنندگاني كه با اطلاع از مقررات ذكر شده فوق در بخش داخلي شركت نموده و هزينه غرفه خود را به صورت
(ارزي، ريالي) و يا ريالي پرداخت مي نمايند ملزم به تكميل و تاييد تعهدنامه ارزي كه بر روي سايت نمايشگاه قرار دارد مي باشند.
-27 با توجه به اينكه ضوابط مشاركت ارزي و ريالي شركت كنندگان محترم در اين مقررات به تفصيل ذكر شده است، عدم رعايت
آنها قابل توجيه نبوده و ذكر آگاهي نداشتن از اين موضوع قابل پذيرش نمي باشد.
-28 در صورتي كه بخشي و يا تمام غرفه مشاركت كننده اي بصورت ارزي ارزيابي و اعلام شد، و مشاركت كننده نسبت به
پرداخت هزينه اجاره بهاي غرفه بصورت ارزي ننمود، ستاد برگزاري حق توقيف لوازم و تجهيزات وي را داشته و تا زمان پرداخت
هزينه اجاره ارزي غرفه، وسايل مذكور را نزد خود نگه مي دارد، بديهي است مفقود شدن و يا آسيب ديدگي وسايل مذكور و
همچنين هزينه هاي حمل و نقل و انبارداري آنها تا زمان تسويه حساب از سوي مشاركت كننده به عهده وي مي باشد و ستاد
برگزاري هيچگونه مسوليتي در قبال آن ندارد.
بخش چهارم: امور فني و ساخت و ساز غرفه ها
-29 حداقل متراژ غرفه هاي پيش ساخته با تجهيزات 12 متر مربع، حداقل متراژ فضاي بدون ساخت غرفه 24 مترمربع و حداقل متراژ
فضاي باز 30 مترمربع مي باشد.
-30 غرفه هاي پيش ساخته، با تجهيزات متعارف در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد. تجهيزات متعارف شامل پانل بندي
اطراف، موكت كف، پيشاني نويسي، يك عدد پريز برق، روشنايي( 3 عدد لامپ 100 وات)، 1 عدد ميز و 2 عدد صندلي به ازاي هر
12 متر مربع مي باشد.
-31 به غرفههاي بدون پيش ساخته (خودساز) تنها زمين غرفه تعلق خواهد گرفت و تأمين تمامي وسايل ساخت و دكوراسيون ونيز
تجهيزات و لوازم برق رساني داخل غرفه بر عهده شركت كننده خواهد بود.
-32 شركت كنندگاني كه فضاي بدون غرفه سازي (غرفه خودساز) درخواست نموده و رأساً اقدام به مونتاژ، برپايي و تجهيز غرفه
خود مي نمايند بايد شركت پيمانكار غرفه سازي خود را حداكثر 20 روز قبل از نمايشگاه كتباً به برگزار كننده معرفي نمايند. بدون
معرفي كتبي غرفه ساز با مهر و امضاي مهندس ناظر داراي شماره نظام مهندسي، امكان همكاري هاي بعدي از سوي برگزار كننده با
وي مقدور نخواهد بود .لطفاً زمان ذكر شده را حتماً مد نظر قرار دهيد تا در صورتيكه نياز به انجام تغييراتي در نقشه ساخت و ساز
غرفه وجود داشت فرصت انجام اصلاحات وجود داشته باشد. نقشه غرفه سازي بايد حاوي اطلاعات كاملي درخصوص ابعاد غرفه
(طول ، عرض و ارتفاع )، مصالح به كار رفته در آن، انشعاب برق، نوع كف سازي و ساير اطلاعات مورد نياز باشد.
-33 شركت كنندگان محترم مي بايد تمامي ضوابط و دستورالعمل هاي فني مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پيمانكار خود گوشزد
نمايند. بديهي است با توجه به اينكه برگزاركننده هيچگونه ارتباط حقوقي با پيمانكاران غرفه ساز ندارد، لذا در صورت وارد شدن
خسارت به تأسيسات و تجهيزات سالن از سوي پيمانكار غرفه سازي يا رعايت نكردن ضوابط و مقررات جاري توسط وي، شركت
كننده اصلي مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. ضمناً عدم رعايت و اجراي ضوابط فني كه از سوي شركت سهامي نمايشگاه
7
هاي بين المللي ايران تدوين شده مشمول جريمه مي گردد كه جدول آن به شركت كنندگان يا پيمانكاران غرفه ساز ارايه مي گردد
و در صورت بروز تخلف ، پرداخت جرائم مربوطه توسط شركت كننده الزامي خواهد بود.
-34 شركت كنندگاني كه رأساً مبادرت به ساخت غرفه مي نمايند، لازم است سه سري كامل از طرح و نقشه ساخت و ساز غرفه را
كه در آن طول، عرض و ارتفاع غرفه، جنس سازه، نوع كف سازي و ارتفاع آن و ساير مختصات فني لازم ذكر شده باشد، به همراه
نقشه انشعاب برق حداكثر تا 20 روز قبل از افتتاح نمايشگاه به برگزار كننده تحويل نمايند. در صورت عدم تطبيق نقشه با ضوابط فني
نمايشگاه و امكانات و تأسيسات سالن ها، تغييراتي در نقشه اعمال خواهد شد كه رعايت آنها ضروري مي باشد.
-35 براي غرفه هاي موضوع بند فوق انشعاب برق فقط از محل نزديكترين پست برق سالن تأمين مي شود، لذا ضروري است غرفه
داران محترم نسبت به تهيه كابل برق به متراژ لازم، تابلو برق،فيوز و ديگر ملزومات مورد نياز خود اقدام نمايند.
-36 براي غرف خودساز، ورود هر گونه تجهيزات غرفه سازي به داخل نمايشگاه مستلزم اخذ مجوز از ستاد برگزاري نمايشگاه مي
باشد.
-37 انجام هرگونه ساخت وساز در غرفه هاي پيش ساخته كه توسط برگزاركننده ساخته مي شود و يا اجراي دكوراسيون و كف
سازي و نظاير آن در اين غرفه ها مجاز نبوده و مجوزي جهت ورود مصالح و وسايل غرفه سازي(چوب ، نئوپان ،سازه و …) براي
اينگونه غرفه ها صادر نمي شود.
-38 به هنگام تحويل چك تضمين تخليه، يك نسخه فرم درخواست برق به متقاضياني كه رأساً اقدام به غرفه سازي مي كنند تحويل
مي گردد. فرم مذكور بايد به واحد برق مديريت ساختمان و تأسيسات نمايشگاه بين المللي واقع در ساختمان معاونت نمايشگاهي ،
طبقه همكف، واحد برق تحويل گردد تا نسبت به داير نمودن انشعاب برق متقاضيان محترم اقدام گردد. بديهي است ملزومات مورد
نياز بعهده مشاركت كننده مي باشد.
-39 در صورت نمايش ماشين آلات سنگين و حجيم يا مرتفع كه ورود آنها به داخل سالن نياز به جرثقيل دارد و نيز ماشين آلات با
توان مصرفي زياد كه جهت نمايش طرز كار آنها نياز به برق 3 فاز با آمپر بالا هست، مراتب ساير مختصات بايد به هنگام ثبت نام و
قبل از جانمايي به برگزار كننده اعلام گردد.
-40 آخرين زمان صدور مجوز ساخت و ساز، 10 روز قبل از افتتاح نمايشگاه مي باشد و پس از آن به هيچ وجه امكان صدور مجوز
ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.
-41 استفاده از هرگونه مصالح ساختماني نظير گچ، سيمان، ماسه بادي، ماسه، پوكه، شن، سنگ ريزه، خاك رس، تيغه گچي، بلوك
و نظاير آنها و نيز آهن آلات خام، نئوپان ، ام دي اف و چوب برش نخورده (خام ) و همچنين دستگاه برش، اره ديسكي، فارسي بر،
رنده، فرز، دستگاه ساب، دستگاه جوش(بالاتر از 50 آمپر )، پمپ باد (بالاتر از 20 ليتر )، پيستوله رنگ پاشي و ابزار و ادوات مكمل يا
مشابه آنها جهت ساخت غرفه اكيداً ممنوع بوده و شركت كنندگان تنها مي توانند از سازه هاي آماده و سبك استفاده نموده و يا
قالب، اسكلت و سازه ها را از قبل در محل كارگاه شركت يا كارگاه غرفه سازي آماده و در محل غرفه فقط آنرا مونتاژ نمايند.
8
-42 پرسنل غرفه سازي حتماً مي بايد اصول ايمني را رعايت نموده و از تجهيزات و ابزار مناسبي كه موجب افزايش ضريب ايمني
كار مي باشد استفاده نمايند . همچنين به كار گيري نيروهاي زبده فني الزامي بوده وضروري است از بكارگيري افراد غير متخصص و
بي تجربه خودداري گردد . كليه نفرات مي بايست لباس متحدالشكل به تن داشته باشند.
-43 ارتفاع مجاز جهت غرفه سازي در سالن هاي مختلف متفاوت است. لذا حتماً به ارتفاع مجاز قابل اجرا در هر سالن دقت كافي
بفرماييد.
-44 در صورتيكه ساخت غرفه در دو طبقه انجام مي پذيرد، مراتب بايد حداقل 20 روز قبل بصورت مكتوب باذكر ارتفاع و نوع
كاربري طبقه دوم به برگزار كننده اعلام و پس از تأييد برگزار كننده به اجرا درآيد . در غير اينصورت چنانچه به هنگام اجراي طرح
و ساخت غرفه مشكلي بروز نمايد مسئوليتي متوجه برگزار كننده نخواهد بود. ضمناً طبقه دوم حتماً بايد غير مسقف باشد. هزينه كل
متراژ طبقه دوم بر مبناي 50 % هزينه معمول اجاره بهاء غرفه محاسبه و اخذ خواهد شد.
-45 به منظور افزايش ضريب امنيتي غرفه ها، ضروري است امكان رؤيت تمامي قسمت هاي داخلي غرفه اعم از انباري، آبدارخانه،
دفتر، وي آي پي و غيره فراهم باشد. ساخت هر قسمت از غرفه به شكلي كه داخل آن قابل رؤيت نباشد اكيداً ممنوع و مشمول
.(20* جريمه خواهد بود(تعبيه دريچه آسانسوري 30
-46 شركت هاي غرفه ساز حتماً به پرسنل خود تأكيد نمايند كه جهت استفاده از انشعاب برق و آب و يا هر گونه ملزومات ديگر
مراتب را فقط با مدير سالن هماهنگ نموده و از استفاده از تابلوي برق سالن، كابل ها، لوله هاي آب، شير آتش نشاني وساير
امكانات سالن بدون هماهنگي با مدير سالن خودداري نمايند . بديهي است در صورت ورود خسارت به تجهيزات فوق توسط
شركت كننده يا پيمانكار ساخت و ساز غرفه، جبران خسارت مربوطه بر عهده شركت كننده خواهد بود. مدير سالن از زمان تحويل
سالن تا پايان نمايشگاه در محل سالن حاضر خواهد بود. نام مدير سالن و شماره تلفن همراه وي درمحل ورودي هاي سالن نصب
خواهد شد.
-47 با توجه به اينكه روز آخر قبل از افتتاح فقط براي چيدمان و تزئين داخلي غرفه ها و كارهاي نهايي و تكميلي در نظر گرفته شده
، هر گونه برشكاري، سمباده زني و كلاً اقداماتي كه موجب پراكنده شدن گرد و خاك و سرايت آنها به غرفه هاي مجاور گردد،
اعتراض ساير غرفه داران را به همراه داشته وممنوع مي باشد. لذا اينگونه عمليات بايد حداكثر تا ساعت 22 دو روز قبل از افتتاح به
اتمام برسد.
-48 با توجه به ضرورت دسترسي آسان نيروهاي آتش نشاني به تمام نقاط سالن ها، هيچ يك از وسايل غرفه سازي و يا مصالح و
لوازم اضافي نبايد در پشت غرفه هاي مجاور ديوار قرار گيرد لذا وجود اينگونه اقلام در پشت غرفه هاي كناره سالن ها، مشمول
جريمه بوده و صاحب آنها ملزم به خروج آنها از سالن مي باشد.
-49 مقتضي است تا ساعت 18 روز قبل از افتتاح آماده سازي غرفه و چيدن كالاها و تخليه اقلام اضافي غرفه ها به پايان برسد در
غير اينصورت و چنانچه اداره حراست نمايشگاه اقدام به بستن سالن ها نمايد هيچگونه مسئوليتي متوجه برگزار كننده نبوده و متأخرين
9
مي بايد به محض اعلان مسئولين حراست، باقيمانده وسايل غرفه سازي خود را از سالن تخليه و سريعاً نسبت به نظافت غرفه خود و
اطراف آن و خروج از سالن اقدام نمايند.
-50 ريختن زباله، مصالح اضافي و نخاله در هرفضاي از نمايشگاه اكيداً ممنوع است. زباله هاي تر كوچك فقط در سطل هاي زباله
بيرون از سالن و نخاله هاي بزرگ خشك مانند تكه هاي چوب و نئوپان، سنگ، قطعات فلزي ومانند اينها بايد حتماً بوسيله شركت
كننده به خارج از محوطه نمايشگاه انتقال يابد. در صورت عدم رعايت اين نكته و گزارش مديران سالن يا اداره خدمات، واحد
متخلف مشمول جريمه خواهد شد.
-51 در صورتيكه ساخت و ساز غرفه توسط شركت كننده انجام مي پذيرد و چنانچه ارتفاع غرفه بالاتر از غرفه هاي مجاور باشد،
ضروري است كه قسمت هاي پشت سازه ها به ويژه نئوپان، چوب و شبكه هاي آهني، رنگ آميزي و يا با دكور مناسب پوشانيده
شود تا موجب بد منظره شدن غرفه هاي مجاور نگردد. ضمناً بر روي قسمت هاي پشت كار كه مشرف به حريم غرفه هاي مجاور مي
باشد نوشتن تبليغات يا نام شركت مجاز نخواهد بود.
-52 با توجه به اينكه امكانات آبرساني در همه نقاط سالن هاي نمايشگاهي وجود ندارد لذا در صورت نياز به انشعاب آب(غير
آشاميدني ) جهت نمايش يك دستگاه خاص، مراتب حتماً بايد به هنگام ثبت نام به اطلاع برگزار كننده رسانده شود.
-53 غرفه سازان محترم توجه داشته باشند كه جهت نصب پايه ها و سازه هاي غرفه خود از سوراخ كردن زمين غرفه و ديوار اطراف
آن و همچنين فضاي باز نمايشگاه اجتناب ورزند. ايراد خسارت به زمين و ديوار محوطه نمايشگاه مشمول پرداخت جريمه خواهد بود
كه بر اساس اعلام مديريت ساختمان شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران تا قبل از پايان نمايشگاه مشمول پرداخت جريمه
خواهد بود كه بر اساس اعلام مديريت ساختمان شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران تا قبل از پايان نمايشگاه اخذ مي
گردد. ضمناً در صورت هر گونه خسارت به غرفه ها و يا وسايل وتجهيزات آنها جبران خسارت وارده بر عهده شركت كننده بوده و
هزينه آن مي بايد بر اساس اعلام برگزار كننده، توسط شركت كننده پرداخت گردد.
-54 در صورت عدم اتمام به موقع عمليات غرفه سازي از سوي شركت هايي كه رأساً اقدام به ساخت غرفه خود مي نمايند و با توجه
به اين كه تأخير موجب بروز مشكلات متعدد در امر برپايي نمايشگاه خواهد شد وچهره نمايشگاه را مخدوش مي نمايد، برگزار
كننده مي تواند در اين خصوص نسبت به عملكرد شركت كننده به ازاء هر ساعت تأخير تكميل، مونتاژ و برپايي غرفه 2,000,000
ريال جريمه از سپرده مربوطه كسر نمايد.
-55 با توجه به مصوبه شركت سهامي نمايشگاهها، معرفي مهندس ناظر و پيمانكار غرفه ساز از طرف مشاركت كننده الزامي است.
حضور مهندس ناظر در زمان ساخت غرفه در محل غرفه در نمايشگاه الزامي بوده و عدم حضور ايشان مانع از انجام كار خواهد شد.
بخش پنجم : ضوابط انصراف از مشاركت و يا كاهش فضاي رزرو شده
-56 كاهش متراژ و يا انصراف از مشاركت مي بايد حداكثر تا 30 روز قبل از افتتاح نمايشگاه رسماً و بصورت مكتوب به
برگزاركننده اعلام گردد .در اينصورت پس از كسر 50 % از مبالغ واريزي ، برگزار كننده نسبت به استرداد مابقي اقدام خواهد نمود.
10
-57 در فاصله زماني كمتر از 30 روز تا زمان افتتاح، به هيچ وجه درخواست انصراف پذيرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده
از غرفه تخصيص يافته در نمايشگاه هيچگونه وجهي مسترد نشده و برگزار كننده مجاز مي باشد غرفه مربوطه را در صورت عدم
استفاده متقاضي اوليه به سايرين واگذار نمايد. لذا از شركت كنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامي جوانب و شرايط
كاري خود را به درستي سنجيده و پس از حصول اطمينان از امكانات و مقدورات خود نسبت به مشاركت در نمايشگاه اقدام نمايند تا
از بروز مسائلي كه بر روند اجرايي نمايشگاه بويژه در روزهاي نزديك به افتتاح آن ، تأثير منفي باقي مي گذارد جلوگيري شود
-58 شركت كنندگاني كه در فاصله زماني كمتر از 30 روز به افتتاح نمايشگاه ثبت نام نمايند نيز در صورت انصراف مشمول بند فوق
خواهند بود.
بخش ششم : واگذاري و چيدمان غرفه ها
-59 تعيين محل غرفه ها و نحوه واگذاري آنها تماماً بر عهده برگزار كننده مي باشد . حتي بعد از دريافت نقشه محل غرفه و رؤيت
آن توسط شركت كننده ، اين احتمال وجود دارد كه برگزار كننده به هنگام تحويل غرفه، بنا به دلايل گوناگون ناگزير از جابجايي و
تغيير مكان غرفه تخصيص يافته باشد. در اينصورت برگزار كننده تلاش خواهد نمود تا غرفه جديد واگذار شده حتي المقدور با
همان ابعاد قبلي به متقاضي تحويل گردد.
-60 مطابق روال معمول نمايشگاهها ، برگزار كننده موظف است نقشه محل استقرار غرفه شركت كنندگان را تا ده روز قبل از افتتاح
نمايشگاه به ايشان ارايه نمايد، ليكن در صورتيكه امكان تعيين مكان غرفه زودتر از موعد ذكر شده وجود داشته باشد ، برگزار كننده
با رعايت ضوابط بند 62 ، اين همكاري را با متقاضي به عمل آورده و در صورت امكان، متقاضي ميتواند در انتخاب مكان غرفه خود
اعمال نظر نمايد.
-61 قرار گرفتن ستون در بعضي از غرفه ها اجتناب ناپذير است. بديهي است تلاش خواهد شد كه تا حد امكان در غرفه هاي كمتري
ستون قرار گيرد، ليكن در هر صورت و با توجه به مختصات هر سالن، در تعدادي از غرفه ها ستون نيز قرار خواهد گرفت كه محل
قرار گيري آن برروي نقشه مشخص شده است . لذا در صورت قرار گرفتن ستون در داخل يا جلوي غرفه، لطفاً به هنگام طراحي و
ساخت غرفه به اين نكته و نيز ابعاد ستون ها دقيقاً توجه نموده و ضمناً از هر گونه رنگ آميزي ستون و تابلوي برق نصب شده بر روي
آن خودداري فرماييد.
-62 برابر دستورالعمل صادره از سوي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران، سالن هاي تحت پوشش از 3 روز قبل از افتتاح
در اختيار برگزار كننده قرار مي گيرد . لذا لازم است شركت كنندگان محترم بويژه كساني كه رأساً نسبت به ساخت غرفه اقدام مي
كنند تداركات لازم و ساخت و سازهاي اوليه غرفه خود را از قبل مهيا نمايند تا در فاصله كوتاه موجود امكان آماده سازي مناسب
غرفه فراهم باشد.
-63 غرفه هاي پيش ساخته كه توسط برگزار كننده احداث مي شود ، يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه به غرفه داران تحويل داده
خواهد شد.
11
-64 برابر با ضوابط شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران، ورود هر گونه وسيله نقليه جهت تخليه بار و كالا به داخل سالن
ها ممنوع بوده و از محل ورودي سالن ها تا محل غرفه، هر گونه كالا يا وسيله فقط مي تواند توسط چرخ دستي و يا توسط كارگران
حمل شود . ضمناً در ايام قبل از افتتاح نمايشگاه كه زمان آماده سازي غرفه ها مي باشد فقط ورود وانت و كاميون حامل تجهيزات
غرفه سازي صرفاً با مجوز ذكر شده در بند 42 به محوطه مجاز بوده و ورود خودرو هاي شخصي به محوطه اكيداً ممنوع مي باشد.
-65 واگذاري غرفه يا بخشي از آن به ديگران و يا شراكت با ساير واحد ها مجاز نمي باشد.
-66 ورود و تخليه كالا ها همراه با جرثقيل تا جلوي درب سالن ها و يا در محوطه باز با اخذ مجوز و هماهنگي با پيمانكار مقيم
بلامانع مي باشد ، ولي پس از اتمام ايام نمايشگاه، جابه جايي و خروج كالا ها از سالن ها و محوطه باز (جهت حفظ ايمني كالاهاي
ساير مشاركت كنندگان و محيط نمايشگاه) صرفاً توسط پيمانكار مستقر در محل نمايشگاه انجام خواهد شد.
-67 رعايت حريم غرفه ها الزامي است . قراردادن كالا ها يا دستگاه ها خارج از حريم قانوني غرفه و حتي چند سانتيمتر تجاوز به
فضاي راهرو ها يا فضاي پشت غرفه ها ، حتي فضا هاي خالي و غير قابل استفاده، مشمول جريمه و در صورت عدم توجه منجر به
تعطيلي غرفه خواهد شد.
-68 برابر مقررات جاري، نظافت داخل سالن ها تنها در محدوده راهرو ها برعهده برگزار كننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به عهده
غرفه داران خواهد بود. لذا ورود خدمه نظافت سالن به داخل غرفه بدون حضور و رضايت غرفه دار به كلي ممنوع مي باشد. ضمناً
نظافت و پاكسازي محوطه برعهده برگزار كننده مي باشد.
-69 در صورت تقاضاي وسايل يا تجهيزات اضافي جهت غرفه ها هزينه مربوطه بطور جداگانه اخذ خواهد شد.
-70 لطفاً توجه داشته باشيد كه تعداد متعارف ميز و صندلي در هر غرفه ، 2 عدد صندلي و 1 عدد ميز به ازاء هر 12 متر مربع ميباشد (
فقط براي غرفه هاي ساخته شده توسط برگزار كننده ) و اضافه بر آن مشمول پرداخت هزينه خواهد شد. لذا خواهشمند است به
مسئولين غرفه خود يادآوري نماييد كه از برداشتن ميز و صندلي هاي بدون صاحب خودداري نمايند.
-71 مطالب مندرج در فرم ثبت نام از سوي متقاضي در خصوص خود ساز يا پيش ساخته بودن غرفه، ملاك اقدامات بعدي قرار مي
گيرد . متراژ قيد شده در فرم ثبت نام و همچنين نوع غرفه از نظر با تجهيزات يا بدون تجهيزات بودن آن تنها بر اساس مندرجات فرم
ثبت نام مدنظر قرار خواهد گرفت. لذا پس از تحويل غرفه در صورت بروز هر گونه مغايرت با آنچه كه در فرم ثبت نام خود قيد
نموده ايد، بلا فاصله مراتب را به ستاد نمايشگاه اعلام فرماييد.
-72 چنانچه درخواست اوليه متقاضي ، غرفه همراه با ساخت و تجهيزات باشد حداكثر تا ده روز قبل از افتتاح نمايشگاه امكان تغيير و
عدم تجهيز آن وجود دارد .در غير اينصورت هزينه غرفه سازي كه قبلاً از شركت كننده اخذ شده بود مسترد نمي گردد.
-73 حتماً پس از تحويل غرفه خود، متراژ آن را اندازه گيري نماييد، هر گونه ادعا در خصوص متراژ غرفه واگذار شده تنها در 2
روز اول نمايشگاه قابل طرح و بررسي بوده و پس از آن مردود مي باشد.
-74 چنانچه به دليل حجم يا ابعاد كالا يا ماشين آلات نمايشي، هر گونه افزايشي از سوي شركت كننده به ويژه در غرف خوساز در
متراژ غرفه ايجاد شود جزو فضاي غرفه و به عنوان بدهي محسوب شده و قبل از خاتمه نمايشگاه مي بايد نسبت به پرداخت هزينه
12
اضافه متراژ اقدام گردد. ضمن آن كه تجاوز به حريم راهرو ها علاوه بر هزينه معمول فضاي اشغال شده، مشمول جريمه نيز خواهد
شد.
بخش هفتم : حفاظت و امنيت غرفه ها
-75 از سوي ستاد نمايشگاه يك نسخه فرم حراست (تعهدنامه غرفه داران) ، مربوط به مسائل حفاظتي در اختيار شركت كنندگان
قرار خواهد گرفت كه لازم است توسط مديريت شركت مطالعه و مهر وامضاء و به ستاد برگردانده شود. تنها پس از ارايه فرم مذكور
به ستاد امكان تحويل كارت هاي شناسايي غرفه داران امكان پذير خواهد بود.
-76 مسئوليت مراقبت و محافظت از غرفه و وسايل آن در ساعات بر پايي نمايشگاه بر عهده شركت كننده مي باشد . پس از خاتمه
كار نمايشگاه در هر روز نسبت به تخليه سالن ها و پلمپ درب هاي ورودي اقدام شده و مسئوليت حراست از غرفه ها بر عهده
انتظامات نمايشگاه خواهد بود ، لذا لازم است مسئولين غرفه ها هر روز قبل از باز شدن درب سالنها در محل وروردي سالن حضور
يابند. هرگونه عواقب ناشي از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها مي باشد.
-77 استفاده يا نگهداري مواد آتش زا و كارتن هاي خالي در داخل سالن بويژه پشت پانل ها ممنوع مي باشد.
-78 بيمه آتش سوزي براي كليه شركت كنندگان اجباري مي باشد كه توسط برگزار كننده نسبت به انجام آن براي كل سالن تحت
پوشش اقدام شده و هزينه آن به صورت جداگانه از شركت كنندگان اخذ خواهد شد. ساير بيمه ها به صورت اختياري بوده و به
غرفه داران محترم توصيه مي شود نسبت به انجام بيمه هاي ديگر علاوه بر بيمه آتش سوزي اقدام نمايند.
-79 مسئوليت مفقود شدن وسايل يا كالاهاي داخل غرفه ها در ساعات داير بودن و بازديد از نمايشگاه كه حضور غرفه داران در
محل غرفه الزامي است، بر عهده غرفه داران مي باشد.
-80 در صورت مفقود شدن وسايل يا كالاهاي داخل غرفه و يا بروز حادثه اي در محل غرفه، مراتب سريعاً به اطلاع مدير سالن و
نگهبان سالن رسانيده شود تا با حضور نماينده حراست نسبت به تنظيم صورتجلسه اقدام گردد. پيگيري اين امر بر عهده شركت كننده
مي باشد.
-81 در صورت نمايش اقلام ارزشمند و گرانقيمت كه سبك و كم حجم بوده و امكان به سرقت رفتن آنها وجود دارد ، به غرفه
داران محترم توصيه مي شود اينگونه اقلام را هر روز پس از پايان يافتن ساعت كار نمايشگاه با خود خارج نموده و روز بعد مجدداً
به همراه بياورند.
-82 ساعت ورود بازديدكنندگان به داخل سالن ، 9 صبح هر روز مي باشد ليكن به منظور آماده سازي مجدد غرفه ها و نظافت سالن
ها هر روز از ساعت 8 صبح درب سالن ها باز مي شود لذا مقتضي است از هر غرفه حداقل يك نفر از ساعت 8 جلو درب سالن
حاضر باشد تا از بروز مسائلي نظير فقدان يا سرقت كالاها جلوگيري شود ، همچنين در صورت نياز به ورود كالا يا وسايل به داخل
غرفه نيز تنها بين ساعت 8 تا 9 صبح امكان پذير خواهد بود . كالاهاي سنگين كه استقرار آنها بوسيله ليفتراك يا جرثفيل صورت مي
گيرد نياز به اخذ مجوز كتبي مي باشد.
13
-83 در ايام آماده سازي سالن و غرفه سازي (تا قبل از افتتاح نمايشگاه) خروج هرگونه وسايل ، تجهيزات ، لوازم غرفه سازي و …
مستلزم اخذ برگه خروج از مدير سالن مي باشد. برگه خروج بايد به تأييد و امضاء مجاز برگزاركننده و مدير سالن برسد.
-84 با توجه به اين كه اكثر كالا ها و لوازم داخل غرفه ها قابل اشتعال مي باشند لطفاً از هر گونه جوشكاري، برشكاري و هر گونه
اقدامي در داخل سالن كه احتمال بروز حريق را سبب شود خودداري نموده و وسايل دكوراسيون غرفه خود را به صورت آماده شده
و صرفاً جهت مونتاژ به داخل سالن وارد نماييد.
بخش هشتم : تخليه و تخريب غرفه ها پس از اختتام نمايشگاه
-85 تخليه غرفه يا ترك آن تا آخرين لحظه برپايي نمايشگاه در پايان روز آخر، مجاز نمي باشد. تخليه غرفه ها از روز بعد از خاتمه
نمايشگاه آغاز شده و مي بايد حداكثر ظرف 24 ساعت به پايان برسد.
-86 در آخرين روز نمايشگاه، زمان بازگشايي سالن ها جهت تخليه و خروج كالا ها به غرفه داران اعلام خواهد شد. مقتضي است از
همان ابتداي تخليه غرفه ها تمامي غرفه داران محترم به منظور جلوگيري از سرقت يا آسيب رسيدن به تجهيزات غرفه يا كالاها در
محل غرفه خود حاضر باشند و در روز نخست خروج كالا هاي نمايشگاهي و تخليه غرفه ها ضروري است حتماً فردي را به منظور
مراقبت از كالا هاي خود در داخل غرفه بگمارند. بديهي است با بازگشايي سالن ها همه گونه افرادي اعم از باربر، كارگر، نظافتچي
و … به داخل سالن ها وارد مي شوند كه در اين بين افراد متفرقه و سودجو هم فرصت سوء استفاده از شرايط موجود را پيدا خواهند
نمود. لذا پس از بازگشايي سالن ها در خاتمه نمايشگاه، مسئوليت حفاظت و نگهداري كالاها و تجهيزات در مقابل سرقت يا آسيب ،
مستقيماً برعهده صاحبان كالا خواهد بود.
-87 شركت كنندگاني كه رأساً نسبت به دكوراسيون غرفه خود اقدام مي كنند بايد پس از پايان نمايشگاه نسبت به تخريب وسايل
دكوري و تخليه بقاياي آن در روز اول تخليه اقدام نمايند.
-88 در صورت عدم تخليه و خروج به موقع غرفه ، برگزار كننده نسبت به جمع آوري و انتقال وسايل كه ضايعات تلقي شده به انبار
اقدام نموده و در اينصورت هزينه جا به جايي و تخليه از صاحب كالا اخذ خواهد شد. ضمن آن كه مسئوليت هر گونه خسارت
احتمالي وارده بر عهده صاحب كالا مي باشد.
-89 چنانچه بخشي از هزينه هاي مشاركت شركت كنندگان اعم از اجاره بهاء غرفه، ساخت و ساز، اجاره تجهيزات اضافه، هزينه برق
اضافي، ما به التفاوت مغايرت متراژ ارزي و … به طور كامل پرداخت نشده باشد، پيش از تسويه حساب كامل، خروج كالاها مجاز
نخواهد بود.
-90 چنانچه قصد فروش بقاياي غرفه هاي خود ساز به افراد ثالث را داريد شخصاً ناظر بر تخليه آن باشيد زيرا اين قبيل افراد قطعات
به درد بخور را برده و ضايعات را به جاي مي گذارند يا تخليه را با تأخير انجام مي دهند و شما را دچار ضرر وزيان مي نمايند.
بخش نهم : ضوابط صدور كارت شناسايي و كارت پاركينگ
-91 براي مسئولين هر غرفه از سوي برگزار كننده كارت شناسايي عكس دار صادر خواهد شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در
نمايشگاه براي غرفه داران الزامي است، لذا از شركت كنندگان محترم تقاضا دارد بر اساس اعلام برگزار كننده نسبت به تكميل فرم
14
كارت شناسايي براي كليه پرسنل داخل غرفه از طريق سايت نمايشگاه اقدام نمايند. آخرين مهلت جهت تحويل فرم تكميل شده و
عكس پرسنل، 20 روز پيش از افتتاح نمايشگاه مي باشد. پس از آن برگزار كننده هيچگونه تعهدي جهت صدور كارت شناسايي
نخواهد داشت. براي هر شركت بر اساس جدول زير كارت شناسايي صادر خواهد شد:
كارت شناسايي
تعداد فضاي باز تعداد فضاي داخل سالن
2 كارت تا 50 متر مربع 2 كارت تا 12 متر مربع
3 كارت 100 تا 300 متر مربع 3 كارت 12 تا 24 متر مربع
4 كارت 300 تا 500 متر مربع 4 كارت 24 تا 50 متر مربع
6 كارت 500 تا 800 متر مربع 6 كارت 50 تا 100 متر مربع
8 كارت 800 تا 1200 متر مربع 8 كارت 100 تا 150 متر مربع
1200 تا 1500 متر مربع 10 كارت 150 تا 300 متر مربع
10 كارت
1500 تا 2000 متر مربع 12 كارت 300 تا 500 متر مربع
12 كارت
2000 14 متر مربع به بالا كارت
-92 ورود وسايل نقليه در ايام بر پايي نمايشگاه به داخل محوطه نمايشگاه مطلقاً ممنوع بوده و شركت كنندگان مي توانند از
پاركينگ هاي مجاور محل نمايشگاه استفاده نمايند. برگزار كننده بر اساس جدول زير نسبت به صدور كارت پاركينگ اقدام
خواهدكرد:
15
كارت پاركينگ
تعداد فضاي باز تعداد فضاي داخل سالن
1 كارت تا 50 متر مربع 1 كارت تا 12 متر مربع
2 كارت 50 تا 100 متر مربع 2 كارت 12 تا 50 متر مربع
3 كارت 100 متر مربع به بالا 3 كارت 50 متر مربع به بالا
بخش دهم : نحوه انجام تبليغات محيطي در زمان برپايي نمايشگاه
-93 انجام هر گونه تبليغات محيطي در ايام برپايي نمايشگاه منوط به كسب مجوز از روابط عمومي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين
المللي ايران و پرداخت هزينه مربوطه مي باشد، در صورت عدم رعايت اين موضوع اقلام تبليغاتي توسط روابط عمومي شركت
مذكور جمع آوري خواهد شد.
-94 شركت كنندگان فقط مي توانند اقلام تبليغاتي خود را درون حريم غرفه خود نصب نمايند و استفاده از فضاي راهرو يا غرفه
هاي مجاور بدين منظور ممنوع مي باشد.
-95 نصب يا آويختن هر گونه بنر، پارچه نويسي، پوستر يا اقلام مشابه آنها از سقف سالن ممنوع مي باشد و در صورت عدم توجه
مشمول جريمه شده و مبلغ جريمه توسط مسئولين مربوطه در شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران تعيين و پس از ابلاغ به
شركت كننده ، پرداخت آن الزامي خواهد بود.
-96 جهت اجراي تبليغات ذكر شده در بند فوق، شركت كنندگان مي توانند، اقلام تبليغاتي خود را از روي ديوار يا سقف غرفه و
2 متر ) نصب نمايند. / حداكثر تا ارتفاع 150 سانتي متر بالاتر از غرفه خود (با احتساب ارتفاع استاندارد 50
-97 استفاده از وسايل صوتي تصويري به منظور تبليغ كالا پس از اخذ مجوز از برگزاركننده و به شرط عدم ايجاد مزاحمت براي
ساير غرفه داران مجاز خواهد بود.
-98 در صورت تمايل به فيلمبرداري يا عكسبرداري از غرفه ها قبلاً بايد با برگزار كننده هماهنگي هاي لازم بعمل آيد.
-99 اقلام تبليغي و چاپي براي كالاها و محصولات خارجي از جمله بروشور ، كاتالوگ ، عكس ، پوستر ، سي دي و غيره كه در نظر
است در محل غرفه توزيع شده يا در معرض نمايش قرار گيرد بايد منطبق با معيارهاي اسلامي بوده و حداقل 20 روز قبل از افتتاح به
ستاد نمايشگاه ارايه و به تأييد برگزار كننده برسد.
16
-100 در صورت تمايل به تهيه و چاپ آگهي در كتاب ويژه نمايشگاه (جدا از مشخصات و نوع فعاليت شركت كه در فرم ثبت نام
قيد شده) هزينه جداگانه دريافت خواهد شد، بدين منظور برگزار كننده، مجري تهيه و چاپ كتاب نمايشگاه از طريق سايت به
متقاضي معرفي خواهد نمود.
بخش يازدهم : ساير موارد
-101 شركت كنندگاني كه جهت استفاده از اينترنت نياز به پهناي باند مستقل داشته باشند حداكثر مي توانند تا 10 روز قبل از افتتاح
نمايشگاه فرم درخواست خود را كتباً و با ذكر ميزان پهناي باند مورد نياز، به مديريت اطلاع رساني و برنامه ريزي شركت سهامي
نمايشگاه هاي بين المللي ايران اعلام نمايند. تأمين اين خدمات توسط شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران صورت مي
پذيرد و تنها در صورت وجود امكانات لازم در سالن تحت پوشش، ارايه خواهد شد. هزينه مترتب بر اين امر توسط متقاضي به
صورت مجزا و مستقيماً به شركت مذكور پرداخت مي گردد.
-102 اطلاع رساني نمايشگاه و انجام تبليغات، در حالت معمول آن برعهده برگزاركننده مي باشد كه صرفاً در حد متعارف و متعادل
آن انجام مي پذيرد. اين تبليغات شامل انجام مكاتبات مستقيم با مخاطبين و افراد حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع نمايشگاه، پخش
تيزر تلويزيوني و يا نصب بيلبورد شهري يا زيرنويس به جاي تيزر تلويزيوني، درج آگهي و يا خبر برگزاري در جرايد و نشريات
تخصصي، راه اندازي وب سايت نمايشگاه، توزيع بروشور يا تراكت و ارسال دعوتنامه يا كارت دعوت به مخاطبين و حوزه هاي
مرتبط با نمايشگاه مي باشد. حجم اين تبليغات تنها در حد تبليغات متعارف براي تمامي نمايشگاه ها است و از حدود خاصي فراتر
نمي رود.
-103 علاوه بر موارد مندرج در بند فوق، شركت كنندگان در نمايشگاه مي بايد به فراخور نوع فعاليت خود اطلاع رساني مناسبي را
بمنظور آگاه نمودن مخاطبين نسبت به حضورشان در نمايشگاه به عمل آورند و در جهت جذب مخاطبين به غرفه خود ، برنامه ريزي
و استراتژي تبليغاتي مناسبي رادر نمايشگاه اعمال نمايند.
-104 بيمه پرسنل داخل غرفه و نيز پرسنل غرفه ساز هر شركت و هزينه هاي قانوني مترتب برآن بر عهده همان شركت مي باشد.
-105 تأسيسات و امكانات فيزيكي محل برگزاري نمايشگاه مانند سيستم گرمايش و سرمايش سالن، سرويس هاي بهداشتي،
پاركينگ ، رستوران، آب آشاميدني، كيفيت ساختمان و بناي سالن هاي تحت پوشش و امثال آنها همگي تحت تملك و نظارت
شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران مي باشد. برگزاركننده هيچگونه دخالتي در كيفيت و سلامت موارد ذكر شده ندارد و
صرفاً نسبت به اعلام نواقص موجود به شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران اقدام مي نمايد.
-106 رعايت نكاتي كه در مكاتبات بعمل آمده از سوي برگزار كننده مطرح مي شود الزامي است و مسئوليت عواقب ناشي از عدم
توجه به مكاتبات و تماس هاي بعمل آمده از سوي برگزاركننده بر عهده شركت كننده مي باشد. ضمناً هر گونه توافقي ميان شركت
كننده و برگزار كننده تنها در صورتي معتبر است كه مكتوب و امضاء شده باشد.
17
-107 هر گونه ادعا يا شكايت از سوي شركت كنندگان تنها تا يك ماه پس از پايان نمايشگاه معتبر بوده و پس از آن پرونده مربوطه
به نمايشگاه مختومه مي شود . ضمناً هر گونه شكايتي در ابتدا بايد به برگزاركننده ارجاع شود و در صورت عدم حصول توافق ،
شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران بعنوان حكم تعيين مي گردد.
-108 در صورت بروز وقايع پيش بيني نشده (فورس ماژور ) مانند جنگ ، زلزله ، سيل ، طوفان ، هرج ومرج ، آتش سوزي ، فوت
مقامات ارشد مملكتي ، تغيير قوانين جاري و … كه منجر به لغو يا تغيير زمان نمايشگاه شود هيچگونه مسئوليتي متوجه برگزاركننده
نبوده و وجوه واريزي پس از كسر هزينه هاي انجام شده توسط برگزار كننده مسترد خواهد شد.
-109 چنانچه تحت شرايط اضطراري شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران اقدام به تغيير زمان يا مكان برپايي نمايشگاه
نمايد مسئوليتي متوجه برگزار كننده نبوده و برگزاري نمايشگاه تابع شرايط جديد خواهد بود.
-110 كليه وجوه قانوني كه شركت كنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سوي برگزاركننده بصورت رسمي اعلام مي شود .لذا
هر گونه وجهي كه بصورت غير متعارف از سوي افراد حاضر در محل برگزاري نمايشگاه تحت عنوان كارگر، نگهبان، باربر،
نظافتچي و يا هر نام ديگري در ازاء انجام كاري و يا بدون دليل مشخص از شركت كنندگان مطالبه شود ارتباطي با برگزاركننده
نداشته و مورد تأييد نمي باشد.
-111 هر گونه خدمات جنبي نمايشگاه مانند فيلمبرداري از غرفه ها، درج آگهي، انتشار كتاب، سي دي يا ويژه نامه كه به سفارش
برگزار كننده انجام پذيرد، به صورت رسمي به شركت كنندگان اطلاع داده مي شود. لذا از هر گونه پرداخت هزينه به افرادي كه
احتمالاً به قصد سودجويي جهت انجام اينگونه خدمات به غرفه ها مراجعه مي كنند، پيش از استعلام از ستاد برگزاري، خودداري
فرماييد.
-112 در صورتيكه بدليل تخلف از مقررات، برگزاركننده ناچار به تعطيل نمودن غرفه اي باشد، هيچ يك از وجوه پرداخت شده
قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمي تواند ادعايي در اين خصوص مطرح نمايد.
-113 رعايت ضوابط و شئون اسلامي براي تمامي شركت كنندگان و غرفه داران محترم الزامي مي باشد.
اين مقررات بر اساس ضوابط و مقررات جاري در نمايشگاه هاي بين المللي وكليات آن مطابق كنوانسيون اتحاديه جهاني نمايشگاه ها
تدوين شده و در تمام نمايشگاه هاي معتبر دنيا اجرا مي شود . عدم توجه به آنها برگزار كننده را درپيگيري قانوني عليه متخلفين مخير
مي سازد.
18
جدول هزينه جريمه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمايشگاه
شرح رديف ميزان موضوع جريمه و
خسارت (ريال)
1
جريمه وخسارت بابت هرگونه جوشكاري به سازه هاي داخل سالن و سازه
250/000 هاي محوطه باز هر خال جوش
2
جريمه و خسارت بابت سوراخ نمودن كف سالن، ديوار، آسفالت و ساير نقاط
150/000 در محوطه باز هر سوراخ
3
جريمه و خسارت بابت نصب هر نوع پرده تبليغاتي از پشت بام سالنها هر
500/000 مترمربع
4
جريمه و خسارت بابت هرگونه تخريب آسفالت در محوطه نمايشگاه هر
350/000 مترمربع
1/000/000 جريمه و خسارت بابت تخريب ديوارها و سكوها به ازاي هر مترمكعب 5
500/000 جريمه و خسارت به جداول به ازاي هر متر طول 6
7
جريمه و خسارت بابت آويزان نمودن هرگونه پرده تبليغاتي و هر شي از سازه
1/000/000 هاي نمايشگاهي بدون مجوز اداره ساختمان هر قطعه
8
جريمه و خسارت بابت رنگ آميزي فضاهاي نمايشگاهي اعم از ستون، ديوار،
200/000 كف،درب و پنجره و غيره هرمترمربع
9
جريمه و خسارت بابت هرگونه تردد بر روي بام سالن ها به منظور قراردادن
2/000/000 بالون، آنتن و…
10
جريمه و خسارت بابت شكستن شيشه هاي ساده تا 6 ميليمتر ضخامت هر
200/000 مترمربع
11
جريمه وخسارت بابت شكستن شيشه هاي رنگي، رفلكس، سكوريت و خم تا
600/000 ضخامت 6 ميليمتر هرمترمربع
19
12
جريمه و خسارت بابت عدم جمع آوري باكس هاي چوبي احداثي دور ستونها
200/000 بازاي هر باكس
13
جريمه و خسارت بابت چسباندن هرگونه كاغذ، موكت و … به ديوار، ستونها،
250/000 تابلوهاي برق و…
14
جريمه و خسارت بابت تخريب دريچه هاي آهني كانال ها، درپوش هاي
300/000 سيماني، دالهاي كانالهاي تاسيساتي و غيره
15
جريمه و خسارت بابت نصب هرگونه چراغ روشنايي بدون مجوز اداره برق به
500/000 ازاي هر چراغ
250/000 جريمه و خسارت وارده بابت هر انشعاب برق بدون مجوز اداره برق 16
تذكر: مشاركت كنندگان در نمايشگاه با موافقت مسئولين ادارات ساختمان، برق و تاسيسات مي توانند راساً نسبت به جبران
خسارت وارده (حداكثر 48 ساعت پس از خاتمه نمايشگاه ) اقدام نمايند، ولي ميزان جريمه متعلقه ( 40 % مبالغ مندرج در جدول ) به
قوت خود باقي خواهد ماند.
– موارد ديگر كه در جدول ذكر نگرديده است بر حسب مورد تعيين خسارت مي گردد.
جدول حداكثر ارتفاع مجاز جهت ساخت وساز در فضاي سالن هاي نمايشگاهي
نام سالن غرفه هاي وسط سالن (متر) غرفه هاي اطراف سالن (متر)
4/50 4/00 38A 7 – 6 و –41 -40 -35
4/50 4/50 38
3/80 3/50 44- 44-1 و 2
3/00 3/00 31B 31 و A
20
توجه: ارتفاع فوق با احتساب كف سازي در نظر گرفته شده است.
تذكر: در مواردي كه غرفه اي مقابل دريچه هاي هوا ساز سالن ها قرارگيرد مي بايست حداكثر ارتفاع تا زير دريچه هاي فوق در
نظر گرفته شود.
با تشكر
ستاد برگزاري هشتمين “نمايشگاه بينالمللي بورس، بانك و بيمه”